icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego status KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 45 firm (w tym 40 MŚP). Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

  1. Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, organizację seminariów, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
  2. Wzmocnienie konkurencyjności oferty klastra na rynkach międzynarodowych poprzez ich udział w targach i misjach zagranicznych;
  3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  4. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

Realizacja projektu obejmuje wiele działań, które w sposób bezpośredni i pośredni prowadzić będą do zwiększenia konkurencyjności firm objętych wsparciem. Firmy w wyniku realizacji projektu zostaną w pełni przygotowane do ekspansji na nowe rybki zbytu, które do tej pory nie były dla nich dostępne. Przełoży się to bezpośrednio na nawiązanie nowych kontaktów handlowych, nawiązanie trwałych ram współpracy między uczestniczącymi we wspólnych działaniach firmami, a w konsekwencji doprowadzi do podpisania nowych kontraktów i osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorcy będą mieli okazję m.in. do udziału w misjach, targach, szkoleniach, konferencjch, będą mieli możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznym oraz światowymi trendami rozwoju branży. W wyniku realizacji projektu spodziewane jest nawiązanie współpracy z ośrodkami B+R, co niewątpliwie w przyszłości zaowocuje realizacją projektów rozwojowych.

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra, w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 

  • wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
  • wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
  • dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN

Projekt zakończony sukcesem. Zrealizowano wszystkie wydazenia targowe. Osiągnięto założone cele projektu i wskaźniki.

Dziękujemy wszystkim firmom biorącym udział w projekcie i zapraszamy do kolejnych edycji,

Zarząd i zespół WKB