Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

O projekcie

Szanowni Państwo,

 

Ogłaszamy nabór do Ogólnopolskiego Klastra Budowlanego, który powstał na skutek rozwoju i poszerzenia działalności największego klastra budowlanego w Polsce- Wschodniego Klastra Budowlanego.

Z wielką dumą informujemy, iż we wrześniu 2015 roku Wschodni Klaster Budowlany otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego, który nadawany jest przez Ministra Gospodarki, jedynie elitarnej grupie klastrów, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności regionów, a tym samym całej gospodarki.  Obecnie 16 klastrów w Polsce może poszczycić się posiadaniem tego tytułu, przy czym Wschodni Klaster Budowlany jest zdecydowanie największym Klastrem działającym w branży budowlanej.

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, to nie tylko prestiż, ale również szansa na dalszy rozwój, podejmowanie współpracy branżowej z pozostałymi klastrowiczami, a co za tym idzie zdobywanie nowych rynków. Ponadto, uczestnictwo w Klastrze Kluczowym, daje Państwu zwiększoną szansę na pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej, co wiąże się z otrzymywaniem dodatkowych punktów w konkursach oraz możliwością aplikowania do konkursów unijnych dedykowanych tylko i wyłącznie dla klastrów kluczowych.

Wschodni Klaster Budowlany, będący Klastrem Kluczowym, jest zrzeszeniem przeszło 200 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Ponadto, działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Zapraszamy do współpracy!

 

Wschodni Klaster Budowlany Klastrem Kluczowym!

 

Wschodni Klaster Budowlany Klasterm Kluczowym.pdf

List gratulacyjny PARP

 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku to stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli firm doradczych, konsultingowych oraz finansowych. Stowarzyszenie świadczy także usługi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich, jak również oferuje wiedzę i niezbędne doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie to najlepsza organizacja w Województwie Podlaskim zajmująca się kompleksowym wsparciem dla Klastrów, w zakresie jakościowego wzmocnienia potencjału Klastrów oraz  ich członków, a przez to zwiększenia jakości i komplementarności prowadzonych przez nich działalności.

"Budownictwo to branża bardzo konkurencyjna, ale nawet tutaj istnieje szerokie pole do współpracy. Analiza potencjału podmiotów zainteresowanych utworzeniem Wschodniego Klastra Budowalnego w makroregionie Polski Wschodniej przeprowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe wskazuje, iż większość podmiotów ocenia sektor budowlany jako branżę o średnim rozwoju, lecz z dużymi perspektywami. (…) Wyraźnie widać, że największym problemem większości firm budowlanych z makroregionu Polski Wschodniej jest fakt, że są one za małe, by w pojedynkę skutecznie rywalizować o intratne zlecenia, wprowadzać innowacje, dynamicznie się rozwijać. Dlatego sami przedsiębiorcy widzą sens stworzenia sieci współpracy w postaci klastra, a to jest najważniejsze".

Tomasz Kozłowski
Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
Inicjator Wschodniego Klastra Budowlanego

Cel i misja Wschodniego Klastra Budowlanego

Systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Cel ogólny zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

 1. Zbudowanie powiązań pomiędzy podmiotami z województw Regionu Polski Wschodniej poprzez utworzenie Wschodniego Klastra Budowlanego,
 2. Rozwój Wschodniego Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii rozwoju Klastra oraz realizację określonych w strategii działań (1 strategia rozwoju Klastra),
 3. Rozwój Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oraz realizację określonych w strategii działań (1 strategia marketingowa),
 4. Poprawę funkcjonowania i podniesienie innowacyjności podmiotów powiązanych ideą klasteringu poprzez przeprowadzenie cyklicznych badań analitycznych oraz zastosowanie ich wyników (nawiązanie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką ),
 5. Podniesienie konkurencyjności podmiotów zaangażowanych w powiązania kooperacyjne, poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług i produktów, 
 6. Promocja Klastra i idei klasteringu w Polsce Wschodniej poprzez wydanie cyklicznej publikacji, promocję poprzez portal, materiały promocyjne, broszury informacyjne, targi, misje, konferencje, seminaria,
 7. Rozwój Wschodniego Klastra Budowlanego poprzez przyjęcie nowych członków reprezentujących instytucje otoczenia biznesu z wszystkich województw Regionu Polski Wschodniej oraz nawiązanie współpracy z innymi powiązaniami kooperacyjnymi w kraju.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Wschodnim Klastrem Budowlanym

 1.     Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;
 2.     Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;
 3.     Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;
 4.     Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej;
 5.     Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;
 6.     Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników;
 7.     Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich;

Współpraca

Chęć wspólnego osiągania celów, współpraca i jedność w działaniu na rzecz spraw dla nas ważnych sprawia, iż łączymy siły by pokonać pojawiające się przeszkody. Integracja i poczucie odpowiedzialności za wspólne działania czyni nasz Klaster wyjątkowym!

Zapraszamy Państwa do współpracy!