Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Wschodni Klaster Budowlany z Białegostoku Krajowym Klastrem Kluczowym.

16-09-2015

Krajowe Klastry Kluczowe są to duże klastry, reprezentujące strategiczne branże kraju, posiadające przewagi konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Budownictwo energooszczędne, wyróżnik Wschodniego Klastra Budowlanego, jest zarazem jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji (jak współcześnie określa się najbardziej rozwojowe sektory narodowej gospodarki). Konkurs na wybór krajowych klastrów kluczowych został przeprowadzony po raz pierwszy w historii - przez Ministerstwo Gospodarki (we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).

Wśród korzyści przysługujących podmiotom należącym do Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego, należy wymienić: prawo do posługiwania się logo Krajowego Klastra Kluczowego; zwiększenie szans na pozyskanie dofinansowania UE w realizacji własnych projektów (zdobycie przez firmy należące do krajowego klastra kluczowego dodatkowych punktów w wielu konkursach UE skierowanych do przedsiębiorców); uzyskanie możliwości aplikowania w konkursach UE skierowanych wyłącznie do klastrów kluczowych (pierwszy z nich już w listopadzie 2015 roku – na umiędzynarodowienie działalności).

Rdzeniem Wschodniego Klastra Budowlanego są przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu z województwa podlaskiego (stanowią 80% potencjału klastra). We Wschodnim Klastrze Budowlanym uczestniczą m.in. takie duże przedsiębiorstwa jak Grupa UNIBEP, Danwood S.A., Grupa KAN, jak też uczelnie: Politechnika Białostocka (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa). Siedzibą klastra jest Białystok, koordynatorem klastra jest zaś Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (animator kilku klastrów z Polski Wschodniej).