Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Środki na szkolenia dla MŚP!

08-06-2017

UWAGA: Wiadomość skierowana do firm z województwa podlaskiego

 

Podlascy przedsiębiorcy mogą juz korzystać z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz doradczych. Realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białysmtoku Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa podlaskiego i ich pracowników (również umowy o dzieło i zlecenie), w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Zmieniło się podejście w dystrybucji środków. Obecnie Przedsiębiorca samodzielnie wybiera w jakich szkoleniach lub doradztwie chce uczestniczyć. Samodzielnie, oczywiście w porozumieniu z instytucją świadczącą usługi, wybiera miejsce i termin świadczenia usługi. Ma wpływ na program oraz osobę trenera.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru spośród usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych. W sytuacji, gdy usługi rozwojowe, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie nie są dostępne w Bazie możliwe jest złożenie przez Przedsiębiorcę zamówienia na konkretne szkolenie lub usługę doradczą za pomocą odrębnej funkcjonalności Bazy.

Rejestracja oraz korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest bezpłatne. Szczegółowe procedury związane z korzystaniem z Bazy zostały opisane na stronie internetowej PARP https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser

W chwili obecnej w Bazie Usług Rozwojowych wpisanych jest ponad 10 tys. usług z możliwością dofinansowania, więc jest z czego wybierać.

Przedsiębiorcy zainteresowani wyborem usług rozwojowych oraz informacjami na temat Bazy mogą dodatkowo skorzystać, przed przystąpieniem do Projektu,
z konsultacji doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku oraz Oddziałach Terenowych WUP w Łomży i Suwałkach. 

Konsultacje z doradcą zawodowym z możliwością zastosowania narzędzi diagnostycznych (dla skierowanych przez pracodawcę pracowników), pomogą w określeniu celów i działań rozwojowych, w tym w doborze ewentualnych kursów, szkoleń lub studiów.  Telefony kontaktowe do doradców zawodowych: WUP w Białymstoku:  85/ 74 97 244, WUP OT Łomża: 86/ 216 23 46, WUP OT Suwałki: 87/ 566 66 01.

 

Wiele można uzyskać. W ramach Projektu Przedsiębiorcakorzysta z refundacji części kosztów poniesionych  na kształcenie personelu. Dofinansowanie co do zasady nie przekracza 50% kosztów usługi rozwojowej. Istnieje jednak możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania, tj.  maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej.

Z dofinansowania na poziomie 80 % zawsze mogą skorzystać następujące grupy osób i przedsiębiorców:

-     pracownicy powyżej 50 roku życia,

-     pracownicy o niskich kwalifikacjach,

-     pracownicy przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+.

Inne grupy osób i Przedsiębiorców uprawnione do otrzymania preferencyjnego poziomu dofinansowania w wysokości 80%, określane są każdorazowo w Regulaminie Naboru.                                                 

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł, bez względu na poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej.

Prosta rekrutacja. Przedsiębiorcy zainteresowani refundacją części wydatków na wybraną w Bazie usługę rozwojową muszą złożyć do WUP w Białymstoku dokumenty rekrutacyjne określane każdorazowo w Regulaminie Naboru. Procedura rekrutacyjna jest prosta, a sam proces aplikowania przebiega bardzo szybko. Przedsiębiorca składa wstępne zapotrzebowanie na usługi rozwojowe, gdzie określa liczbę osób delegowanych do uczestnictwa w usłudze, rodzaj i tematykę szkoleń lub doradztwa oraz ich wartość. Formularze składane przez Przedsiębiorcę są weryfikowane pod względem poprawności oraz kompletności. Jeżeli dokumenty zostaną zaakceptowane to w ciągu 10 dni roboczych podpisywana jest Umowa wsparcia. Po jej podpisaniu Przedsiębiorca sukcesywnie, w zależności  od swoich potrzeb, zgłasza poszczególnych pracowników na usługi rozwojowe. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu (za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych) na daną usługę rozwojową uczestnika (pracownika), Przedsiębiorca przekazuje do WUP w Białymstoku wypełnione i podpisane Formularze zgłoszeniowe uczestnika indywidualnego (pracownika) razem z wygenerowaną z Bazy Kartą/Kartami Usługi, a także podpisanymi przez uczestnika/uczestników Oświadczeniami dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych osobowych. Karta Usługi to dokument, w którym instytucja świadcząca usługi rozwojowe opisuje najważniejsze informacje dotyczące usługi, takie jak program, harmonogram czy doświadczenie trenera.

Nabory ogłaszane są cyklicznie, średnio 2 razy w roku.

 

Szybka refundacja. Żeby odzyskać zainwestowane pieniądze Przedsiębiorca składa fakturę lub rachunek, potwierdzenie opłacenia, zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej oraz ankietę oceniającą. Rozliczenie odbywa się na podstawie Wniosku o refundację. Jego wzór stanowi Załącznik do Umowy wsparcia. Sprawdzenie dokumentów trwa do 10 dni roboczych i po tym czasie przelewane są należne środki.

W tym miejscu warto zauważyć, że nie można ubiegać się o zwrot kosztów niezwiązanych z usługą, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom. Również koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie są kwalifikowalne.

Nie podlegają refundacji koszty usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

Ważne. W trakcie trwania usługi rozwojowej jej uczestnik powinien być zatrudniony i świadczyć pracę u Przedsiębiorcy wysyłającego pracownika na usługę rozwojową.

Przedsiębiorca w dniu zawarcia Umowy wsparcia oraz w trakcie jej trwania nie może mieć  zawieszonej działalności gospodarczej.

Należy również pamiętać, że pomoc świadczona Przedsiębiorcom w ramach Projektu jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis.

Szczegółowe informacjezawarte są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Zakładce:

http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych

 

Dane kontaktowe Biura Projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

ul. Pogodna 22, 15 –354 Białystok 

e-mail:

tel.  (85) 74 97 221

 (85) 74 97 248 lub (85) 74 97 238