Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

Nowy projekt unijny na wdrażanie innowacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

08-03-2018

Program Operacyjny Polska Wschodnia - Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu z Biurem Wschodniego Klastra Budowlanego.
 

Przedmiot dofinansowania:

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

 

Beneficjenci:

Beneficjentami będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące wymogi:

- zatrudnienie co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy

- przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie,

- członkostwo w ponadregionalnym klastrze co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

 

Rodzaj dofinansowania:

- Dotacja

 

Poziom dofinansowania:

- 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa

- 60% - średnie przedsiębiorstwa

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 mln PLN

 

Maksymalna wartość dofinansowania:

- Maksymalna wartość dofinansowania 7 mln PLN

 

Termin naboru wniosków:

- maj - lipiec 2018