Nasze publikacje

Newsletter

Sonda

Działania klastra

CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Systems Engineering

21-07-2017
W ramach nowego interdyscyplinarnego kierunku Construction and Building Systems Engineering (CBSE) na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przewiduje się przyjęcie 40 studentów (w tym minimum 60% cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów zza wschodniej granicy, tj. z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Kazachstanu etc. oraz zachowanie co najmniej 15% miejsc dla Polaków, aby zapewnić lepszą integrację na kierunku i adaptację studentów zagranicznych do nowych warunków)
 
Studenci podczas studiów będą mogli uczestniczyć i korzystać z nowoczesnych, wyposażonych na światowym poziomie laboratoriów. Realizacja wybranych zajęć laboratoryjnych odbywać się będzie bezpośrednio w przedsiębiorstwach.  Do prowadzenia zajęć projektowych włączani będą wybitni praktycy z danej dziedziny. Wszyscy studenci będą zobligowani do odbycia praktyk zawodowych trwających 6 tygodni. Prace dyplomowe będą realizowane przy współudziale pracodawców, którzy będą zapraszani do zgłaszania tematów, a nawet do współprowadzenia prac dyplomowych. Poza obowiązującym planem studiów będą organizowane wraz z pracodawcami liczne seminaria, wizytacje techniczne, szkolenia oraz warsztaty, które umożliwią pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów i zapewnią lepszą znajomość branży oraz kontakt z przemysłem.
 
Zakres merytoryczny projektu interdyscyplinarnego kierunku Construction and  Building Systems Engineering (CBSE) na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej obejmuje następujące elementy:
  • realizację programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego przede wszystkim do kandydatów z zagranicy, chcących studiować w Polsce,
  • włączenie kadry profesorskiej z zagranicy, posiadającej odpowiedni warsztat naukowy, badawczy i twórczy, w prowadzenie programu kształcenia na kierunku CBSE na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
  • włączenie kadry profesorów, doktorów, magistrów/lektorów, praktyków z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej posiadającychodpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne i badawcze.
     
Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Construction and Building Systems Engineering będzie prowadzonazgodnie z zasadami ustalonymi przez Senat Politechniki Białostockiej. Kandydaci muszą legitymować się świadectwem maturalnym oraz udowodnić znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub analogicznym. Przyjęciekandydatów na studia będziedokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na tej liście zależeć będzie od liczby punktów obliczonej wg odpowiedniego wzoru rekrutacyjnego, uwzględniającego wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i języka obcego. Udokumentowane dodatkowe osiągnięcia studenta (np. udział w kołach naukowych, udział w konkursach, etc.), będą również brane pod uwagę w trakcie oceny aplikacji.
 
Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera Informator dla kandydatów na studia w PB; zasady są dostępne na stronie internetowej PB ().